Akademický senát

Akademický senát
Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU
5. funkčné obdobie
(2018 – 2022)

Predsedníctvo AS FOaZOŠ SZU
Predseda AS: PhDr. Ing. Alena Dudeková, PhD.
Podpredsedovia AS:
 • zamestnanecká časť AS
 • študentská časť AS
Janka Hrabčáková, PhD.
Martin Mruškovič
Tajomník AS: PhDr. Jana Havlová, PhD

 

Zloženie Akademického senátu FOaZOŠ SZU v abecednom poradí

Zamestnanecká časť AS

 • PhDr. Ing. Dudeková Alena, PhD.
 • PhDr. Gebeová Klára, PhD.
 • PhDr. Havlová Jana, PhD.
 • PhDr. Hrabčáková Janka, PhD.
 • doc. PhDr. Kristová Jarmila PhD., MPH, mim. prof.
 • PhDr. Miklovičová Emília, PhD.
 • PhDr. Prokešová Jana

Študentská časť AS

 • Horváth Viktor
 • Jexová Simona
 • Bc. Mruškovič Martin
 • Šinálová Lucia

PhDr. Ing. Dudeková Alena, PhD.v.r.
v.r.
predseda Akademického senátu
Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych
odborných štúdií SZU v Bratislave

 

V Bratislave 2. apríla 2019