KATEDRY, ÚSTAVY A ODDELENIA

KATEDRY

Katedra pôrodnej asistencie

doc. PhDr. Adriana Repková, PhD., mim. prof.

Katedra fyzioterapie

doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.

Katedra rádiologickej techniky

doc. MUDr. Peter Bořuta, CSc.

ÚSTAVY A ODDELENIA

Ústav zdravotníckej etiky

prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.

Ústav výživy

doc. MUDr. Branislav Vohnout, PhD.

Oddelenie pre udeľovanie vedecko-pedagogických hodností a akademických titulov

doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MPH, MHA, mim. prof.

ÚSTAVY A ODDELENIA