Dokumenty

Vnútorné predpisy

 • Štatút
 • Organizačný poriadok FOaZOŠ SZU v Bratislave
  • Dodatok č. 1 k organizačnému poriadku FOaZOŠ SZU v Bratislave
  • Dodatok č. 2 k organizačnému poriadku FOaZOŠ SZU v Bratislave
 • Organizačná štruktúra FOaZOŠ SZU v Bratislave
 • Študijný poriadok – dostupné na www.szu.sk
 • Študijný poriadok pre ďalšie vzdelávanie
 • Štipendijný poriadok – dostupné na www.szu.sk
 • Disciplinárny poriadok – dostupné na www.szu.sk
 • Pracovný poriadok – dostupné na www.szu.sk
 • Výberové konania – dostupné na www.szu.sk
 • Smernica dekana o obsadzovaní pozícií študentských pomocných vedeckých síl
 • Zásady študentskej vedeckej odbornej činnosti